Informace o zpracování osobních údajů ve škole

„Škola“ jako správce osobních údajů zpracovává údaje v níže uvedených případech:

Osobní údaje zpracovávané na základě školského zákona

 • doklady o přijímání dětí, žáků, studentů a uchazečů ke vzdělávání, o průběhu vzdělávání a jeho ukončování,
 • třídní kniha,
 • záznamy z pedagogických rad,
 • kniha úrazů a záznamy o úrazech dětí, žáků a studentů, popřípadě lékařské posudky.

Osobní údaje zpracovávané podle zvláštních zákonů

 • podněty pro jednání přestupkové komise,
 • zpracovaná vyšetření PPP, IVP
 • hlášení trestných činů, neomluvená absence,
 • údaje o zdravotní způsobilosti dítěte nebo žáka.

Osobní údaje zpracovávané na základě informovaného souhlasu

 • seznamy žáků na mimoškolních akcích,
 • jména osob, které budou odvádět dítě z mateřské školy,
 • kontakt na zákonné zástupce (není shodný s adresou dítěte),
 • fotografie za účelem propagace školy,
 • zveřejnění výtvarných a obdobných děl žáků na výstavách, webu školy.

Na školu je možné se k uplatnění práv v oblasti osobních údajů obracet prostřednictvím:

Datové schránky: x3ctq9g nebo
Emailem: zsdll.l.kynzvart@seznam.cz, zsdll.lk@seznam.cz nebo
Poštou na adrese: ZŠ a MŠ při Léčebných lázních Lázně Kynžvart, příspěvková organizace, Lázeňská 153, 35491 Lázně Kynžvart;

Výše uvedenými způsoby je možné se v relevantních případech na školu obracet za účelem uplatnění práva na přístup k osobním údajům, jejich opravu nebo výmaz, popřípadě omezení zpracování, vznést námitku proti zpracování, jakož i při uplatnění práva na přenositelnost údajů a dalších práv podle obecného nařízení o ochraně osobních údajů. Výše uvedenými způsoby se mohou subjekty údajů na školu obracet v případě údajů zpracovávaných na základě souhlasu rovněž za účelem odvolání souhlasu se zpracováním osobních údajů.

Jmenovaným pověřencem pro školu je:
Mgr. Jana Čížková, marianskolazensko.cizkova@seznam.cz, tel: +420 778 735 465

Platnost od 25.5.2018